Interessant als investering

Zorgvastgoed biedt een uitzonderlijk lange-termijn perspectief in vergelijking met ander vastgoed. Deze markt bleef lang gesloten voor de kleine en middelgrote investeerder vanuit een ideologisch discours.

De stijgende behoefte aan financiering van geschikte vastgoedinfrastructuur verandert op heden de parameters en opent dit segment nu naar de investeerder…

Lees meer

Te koop

Te huur

Interessant als investering

Zorgvastgoed biedt een uitzonderlijk lange-termijn perspectief in vergelijking met ander vastgoed. Deze markt  bleef lang gesloten voor de kleine en middelgrote investeerder vanuit een ideologisch discours.

De stijgende behoefte aan financiering van geschikte vastgoedinfrastructuur verandert op heden de parameters en opent dit segment nu naar de investeerder…

Lees meer

De vergrijzing van de bevolking zorgt voor een hogere vraag naar zorgvastgoed. Niet morgen maar reeds vandaag.

Veelgevraagd vastgoed is interessanter als beleggingsobject dan het omgekeerde. In het geval van zorgvastgoed betreft het geen hype of een korte optstoot op de markt. Het gaat over een lange en constante stijging van de vraag met een absolute groeiversnelling vanaf 2035. De curve groeit door om in 2050 af te toppen en een lichte daling in te zetten. (bron: Kulak, Kortrijk)

Voor de investeerder: zorgvastgoed verwerven op een goede locatie betekent rendement verzekerd!

Met zorgvastgoed wordt bedoeld: alle vastgoed waarvan het de doelstelling is huisvesting gecombineerd met  verzorging en diensten te bieden aan de groep van 65 plussers.  Deze groep wordt vandaag gevormd door de zgn. babyboomers (geboren in de na-oorlogse periode) en maakt een steeds belangrijk deel van onze bevolking uit. De gemiddelde levensverwachting blijft stijgen waardoor tegen 2030  65 plussers 25% van de Vlaamse bevolking zullen vertegenwoordigen.

We onderscheiden voor investeerders twee belangrijke en interessante verschijningsvormen van zorgvastgoed:

  • het Rust en Verzorgingstehuis (verder RVT)
  • serviceflats/groepen van assistentiewoningen (verder GA)

Afhankelijk van de graad van ‘zorgbehoevendheid’ kiest iemand voor een GA of het RVT. GA en RVT opereren reeds vandaag in elkaars verlengde. Tot zolang de bewoner in grote mate autonoom kan wonen en leven is een GA een goede oplossing. Van zodra de zorgbehoevendheid toeneemt (hiervoor bestaan schalen) is het RVT de volgende logische stap.

In verband met het RVT is het belangrijk te weten dat het aantal gesubsidieerde ‘bedden’ (lees bewoners) door de overheid wordt vastgelegd en slechts bij mondjesmaat wordt vrijgegeven. De vrijgave of toekenning van bedden is uiteraard ook een gevolg van de budgettaire mogelijkheden van de overheid en kende in de periode 2014 - 2015 een vertraging ten gevolge van de overdracht van de bevoegdheid van het Federale naar Vlaamse niveau. De druk op de beschikbare bedden zal in die periode nog verhogen waardoor men harder naar alternatieven en tussenoplossingen zal zoeken. Het RVT zal daarom nastreven bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en enkel de zwaarst zorgbehoevenden toelaten.

Noot:

  • In deze redenering doen wij op het eerste zicht tekort aan het fenomeen van de mantelzorg (familie en vrienden zorgen voor de oudere bewoner, bijvoorbeeld door de persoon te laten inwonen). Nochtans is ook bij de ouder wordende Vlaming de hang naar zelfstandigheid groot. Vandaar dat mantelzorg, hoe nuttig ook, weinig invloed zal hebben op de sterke groei en vraag naar GA’s en RVT-kamers.
  • Nieuwbouwprojecten met het label ‘levenslang wonen’ zijn niet altijd zorgvastgoed. Bij deze projecten gaat het vaak over voorzieningen die bewoning door rolstoelgebruikers mogelijk maken enz... De term ‘levenslang’ slaat dus eerder op een aantal constructieve elementen. Een erkende Groep van Assistentiewoningen (of servicflats zo u wil) onderscheidt zich hiervan door het aanbieden van echte ouderenzorg en de aanwezigheid van een woonassistent. We gaan hierop niet dieper in.
  • Zorgvastgoed is doorgaans ‘erkend’. Vraag naar de erkenning alvorens u investeert.

Dat brengt ons tot de hamvraag: In welk zorgvastgoed moet ik investeren? Om op die vraag antwoord te geven gooien wij eerst de bal terug: Wilt u er later zelf in wonen of niet?

Noot: Met investeren bedoelen wij ‘vastgoed kopen’. Dat betekent dat de investeerder steeds de eigendom verwerft. 

Ik wil er later zelf in wonen: Investeer dan in een assistentiewoning of serviceflat (GA) die bij voorkeur erkend is en vooral goed gelegen. Vraag ook wie de dienstverleners zijn en de kosten die daarmee gepaard gaan. U kan de woning aan een interessant rendement verhuren tot op het moment dat u zelf de behoefte voelt om kleiner te wonen of gebruik te maken van de diensten gekoppeld aan de woning. U bent op dat moment zeker waar u terecht kan. 

Er is dus een dubbele opbrengst: zekerheid en huurrendement. Wanneer u op een goede locatie kocht mag u aan de huuropbrengst ook nog een mooie meerwaarde toevoegen. 

Het is niet belangrijk dat ik er zelf in kan wonen: Dan kan u hogere rendementen behalen. De komende jaren moeten er duizenden ‘bedden’ gebouwd worden om aan de behoefte te voldoen. De bedrijven die deze RVT’s zullen bouwen en exploiteren zoeken middelen om de constructie (dus het vastgoed) te financieren. Daarom verkopen ze kamers en flats aan investeerders. In ruil voor de investering garanderen de exploitanten mooie rentes, vaak aangevuld met terugkoopgaranties aan vooraf afgesproken prijzen.

Deze vorm van investeren in vastgoed is bijzonder interessant omdat zij de voordelen (hoger rendement + meerwaardegarantie) van beleggingsproducten combineert zonder de nadelen (risico op leegstand + onzekerheid omtrend verkoop na verloop van tijd). U verwerft vastgoed zonder de zorgen te dragen die dat met zich meebrengt. Natuurlijk moet u dit louter als investeringsobject zien want de kans is bijzonder klein dat u ooit in uw vastgoed terecht komt als de tijd daar rijp voor is. Eén en ander heeft te maken met reglementering eigen aan de sector.

Voor beide beleggersprofielen geldt:

  • let op de ligging
  • bereken vooraf goed uw rendement, laat u bijstaan
  • onderzoek de zekerheden
  • koop met uw gevoel én uw verstand
  • informeer u goed inzake het juridische kader aangezien deze verschilt afhankelijk van de constructie waaronder aangekocht wordt (meer info hierover te verkrijgen bij agence rosseel). Bepaalde voordelen zoals verlaagde btw en dergelijke meer kunnen geherkwalificeerd worden.

In dit artikel wijzen wij op een interessant vastgoedsegment vanuit het standpunt van de investeerder. In deze groeiende sector zijn zeer diverse investeringen mogelijk. agence rosseel biedt investeringen aan waarbij de investeerder daadwerkelijk vastgoed verwerft. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat het verwerven van het vastgoed, constructie en aandeel grond, extra troeven biedt voor de investeerder.

Over een periode van 5, 10 tot  zelfs 30 jaar kunnen interessante rendementen en meerwaardes behaald worden. Afhankelijk van de juridische constructie en het vastgoedobject zelf zijn gegarandeerde ‘triple net’ (alle kosten in) huurrendementen van 4% courant. 

Voeg daarbij de meerwaarde van het vastgoed zelf. Deze is afhankelijk is van type, bestemming en locatie. 

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met agence rosseel. Agence rosseel heeft steeds een keur aan investeringsobjecten in de aanbieding.

Contacteer ons

Verplicht veld
E-mail ontbreekt of niet correct
Veld verplicht
Invalid Input
Verplicht veld

09 280 23 08 - beleggen@rosseel.be 

Website by Medialoft